نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اسماعيل ذوالفقار مشاهده اسماعيل ذوالفقار در شجره نامه مشاهده اسماعيل ذوالفقار در شجره نامه

اسماعيل در تهران متولد شد.1 

اسماعيل و همسرش رضوان سياوشي

اسماعيل و رضوان  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند سه پسر به نام: کامران, کيوان و امير.Page last modified