نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اسماعيل ذوالفقار مشاهده اسماعيل ذوالفقار در شجره نامه مشاهده اسماعيل ذوالفقار در شجره نامه

اسماعيل در تهران متولد شده است.1 

اسماعيل و همسرش رضوان سياوشي

اسماعيل و رضوان  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند سه پسر به نام: کامران, کيوان و امير.Page last modified