نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اسماعيل ذوالفقار مشاهده اسماعيل ذوالفقار در شجره نامه مشاهده اسماعيل ذوالفقار در شجره نامه

اسماعيل  هجدهم فروردین 1316 در بغداد متولد شده است.1 اسماعيل و همسرش رضوان سياوشي

اسماعيل و رضوان  به صورت شرعی و قانونی  دهم دی 1341 در اصفهانبوسیله آيت الله خادمي ازدواج کردند.  آنها دارند سه پسر به نام: کامران, کيوان و امير.Page last modified