نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مصطفي حاج کريمي مشاهده مصطفي حاج کريمي در شجره نامه مشاهده مصطفي حاج کريمي در شجره نامه

مصطفي  اول مهر 1371 در اصفهان متولد شده است.1 
مصطفي و همسرش نرگس حاج کريمي

مصطفي و نرگس  به صورت شرعی و قانونی  يازدهم اسفند 1391 در اصفهانبوسیله حاج آقا احمدي ازدواج کردند.1 Page last modified