نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر رضا کمال مشاهده رضا کمال در شجره نامه مشاهده رضا کمال در شجره نامه

رضا در اصفهان متولد شده است.1 

رضا و همسرش نفيسه براتيان

رضا و نفيسه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: محمدمهدي و زهرا.Page last modified