مذکر رضا کمال مشاهده رضا کمال در شجره نامه مشاهده رضا کمال در شجره نامه

رضا در اصفهان متولد شده است.1 

رضا و همسرش نفيسه براتيان

رضا و نفيسه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified