نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نفيسه روانخواه مشاهده نفيسه روانخواه در شجره نامه مشاهده نفيسه روانخواه در شجره نامه

نفيسه  بیست و دوم خرداد 1367 در اصفهان متولد شد.1 


نفيسه و همسرش امير براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
نفيسه و امير  به صورت شرعی و قانونی  سوم مرداد 1396 در اصفهانبوسیله آقاي احمدي ازدواج کردند.1 Page last modified