نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر نويد قادري مشاهده نويد قادري در شجره نامه مشاهده نويد قادري در شجره نامه

نويد  هفتم فروردین 1369 در اصفهان متولد شده است.1 


نويد و همسرش ساناز دهقان

نويد و ساناز  به صورت شرعی و قانونی  دوازدهم تیر 1392 در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified