نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث ساناز دهقان مشاهده ساناز دهقان در شجره نامه مشاهده ساناز دهقان در شجره نامه

ساناز  پانزدهم فروردین 1369 در اصفهان متولد شد.1  پدرش علي دهقان و مادرش فريبا محمدي زاده رنجبر می باشد.  جد مادری او  حسين محمدي زاده رنجبر  و زهرا براتيان بود.  او تک فرزند میباشد.
ساناز و همسرش نويد قادري

عکس های همسر / خانوادگی
ساناز و نويد  به صورت شرعی و قانونی  دوازدهم تیر 1392 در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified