مخفی کردن نواز زمان بزرگتر کردن نوار زمان کوچک کردن نوار زمان برای کوچک یا بزرگ کردن صفحه آنرا با ماوس بکشید مخفی کردن صفحه باز شونده