نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر محمد نوروزي فرد Click to view محمد نوروزي فرد in the family tree Click to view محمد نوروزي فرد in the family tree

پدرش ايمان نوروزي فرد و مادرش عارفه شاهين می باشد.  جد پدری اش   علي اصغر نوروزي فرد و پروانه برومند می باشد. او دارد دو برادر به نام : محمد طاها و محمد علي.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of نوروزي فرد families, or surname index of نوروزي فرد pedigrees or report summary نوروزي فرد heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Examples.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.