نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر ابوالفضل صابري Click to view ابوالفضل صابري in the family tree Click to view ابوالفضل صابري in the family tree

پدرش رضا صابري و مادرش <نامشخص> می باشد.  جد پدری اش   علي اکبر صابري و معصومه مقصودي می باشد.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of صابري families, or surname index of صابري pedigrees or report summary صابري heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
HTML generator.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.