نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر حجت الله شمسي اسفرجاني Click to view حجت الله شمسي اسفرجاني in the family tree Click to view حجت الله شمسي اسفرجاني in the family tree نمایش نوار زمان فردی

حجت الله  دهم خرداد 1342 در اسفرجان متولد شد .1  پدرش حاج رضا شمسي اسفرجاني و مادرش ماه سلطان عباسيان بود.  جد مادری او  عباسقلي عباسيان  و فاطمه عباسيان بود. او داشت یک برادر و هفت خواهر  به نام : سيروس, اقليما, ايران, مهين, مهين, زهرا, زهره و عصمت.  حجت الله ظاهرا زندگی کوتاه داشته است.

1 ثبت احوال


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of شمسي اسفرجاني families, or surname index of شمسي اسفرجاني pedigrees or report summary شمسي اسفرجاني heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
شجره نامه.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.