نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث مرضيه Click to view مرضيه in the family tree Click to view مرضيه in the family tree

پدرش سيد موسوي و مادرش مهري کاظمي می باشد.  پدر بزرگش  سيد معراج کاظمي  و مادر بزرگ  مادری اش  طاهره می باشد. او دارد دو خواهر به نام : محبوبه و فاطمه.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of families, or surname index or report summary heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family Systems Theory.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.