نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث فريما طباطباء Click to view فريما طباطباء in the family tree Click to view فريما طباطباء in the family tree

پدرش سيدحسام طباطباء و مادرش فرشته کاظمي می باشد.  پدر بزرگش  سيد معراج کاظمي  و مادر بزرگ  مادری اش  طاهره می باشد. او دارد دو خواهر به نام : فروغ و فرزانه.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of طباطباء families, or surname index of طباطباء pedigrees or report summary طباطباء heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Make a family tree.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.