نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث فروغ طباطباء Click to view فروغ طباطباء in the family tree Click to view فروغ طباطباء in the family tree

پدرش سيدحسام طباطباء و مادرش فرشته کاظمي می باشد.  پدر بزرگش  سيد معراج کاظمي  و مادر بزرگ  مادری اش  طاهره می باشد. او دارد دو خواهر به نام : فرزانه و فريما.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of طباطباء families, or surname index of طباطباء pedigrees or report summary طباطباء heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Medical Genograms.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.