نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر سيد محسن حقيقي پوده Click to view سيد محسن حقيقي پوده in the family tree Click to view سيد محسن حقيقي پوده in the family tree

پدرش سيد اکبر حقيقي پوده و مادرش خديجه جوکار می باشد.  پدر بزرگش  محمد علي جوکار  و مادر بزرگ  مادری اش  صغري برومند بود. او دارد یک برادر به نام : حسين.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of حقيقي پوده families, or surname index of حقيقي پوده pedigrees or report summary حقيقي پوده heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Assessment and Intervention.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.