نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث سارا عباسي خشتي Click to view سارا عباسي خشتي in the family tree Click to view سارا عباسي خشتي in the family tree نمایش نوار زمان فردی

سارا  دوم بهمن 1388 در اصفهان متولد شد . پدرش مجيد عباسي خشتي و مادرش زهرا کبيري می باشد.  پدر بزرگش  صفرعلي عباسي خشتي و مادر بزرگ  پدری او خديجه برومند می باشد;  جد مادری او  فريدون کبيري  و منيژه برومند می باشد. او دارد یک برادر به نام : اميرعباس.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of عباسي خشتي families, or surname index of عباسي خشتي pedigrees or report summary عباسي خشتي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family History.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.