نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث مژگان عباسيان Click to view مژگان عباسيان in the family tree Click to view مژگان عباسيان in the family tree

پدرش جمشيد عباسيان و مادرش زهرا بيگم رهنمايي می باشد.  جد پدری اش   اميرقلي عباسيان و فاطمه برومند بود;   پدر بزرگش  سيد عباس رهنمايي  و مادر بزرگ  مادری اش  کبري برومند می باشد. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام : محمد, مرجان, مريم و مينا.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of عباسيان families, or surname index of عباسيان pedigrees or report summary عباسيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Rules.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.