نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث عسل منصوري Click to view عسل منصوري in the family tree Click to view عسل منصوري in the family tree نمایش نوار زمان فردی

عسل  سيزدهم مرداد 1390 در اهواز متولد شد . پدرش محمود منصوري و مادرش سميه صابري می باشد.  جد پدری اش   خسرو منصوري و فاطمه صابري می باشد;  جد مادری او  علي اصغر صابري  و ملوک سلطانيان می باشد.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of منصوري families, or surname index of منصوري pedigrees or report summary منصوري heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Medical Genograms.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.