نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر علي آلبوغبيش Click to view علي آلبوغبيش in the family tree Click to view علي آلبوغبيش in the family tree

پدرش رضا آلبوغبيش و مادرش مهرک منصوري می باشد.  جد مادری او  خسرو منصوري  و فاطمه صابري می باشد. او دارد یک خواهر به نام : ياسمن.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of آلبوغبيش families, or surname index of آلبوغبيش pedigrees or report summary آلبوغبيش heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
HTML generator.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.