نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر علي صابري Click to view علي صابري in the family tree Click to view علي صابري in the family tree

پدرش علي اصغر صابري و مادرش ملوک سلطانيان می باشد.  جد پدری اش   رحمت الله صابري و معصومه برومند بود. او دارد یک برادر و دو خواهر  به نام : محمد حسين, سميه و سمانه.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of صابري families, or surname index of صابري pedigrees or report summary صابري heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Rules.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.