نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر اميرعباس Click to view اميرعباس in the family tree Click to view اميرعباس in the family tree

اميرعباس در اصفهان متولد شد . پدرش محمد رضا و مادرش آسيه عباسيان اسفرجاني می باشد.  جد مادری او  محمد رضا عباسيان  و شهين برومند می باشد.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of families, or surname index or report summary heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Assessment and Intervention.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.