برای کوچک یا بزرگ کردن صفحه آنرا با ماوس بکشید مخفی کردن صفحه باز شونده