نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر مخفی کردن صفحه باز شونده

تخت فولاد- تکيه روضاتي اين مکان را در نقشه جهانی گوگل ببینید