نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث ليانا بهرامي مشاهده ليانا بهرامي در شجره نامه مشاهده ليانا بهرامي در شجره نامه

ليانا  اول دی 1396 متولد شده است. پدرش ميثم بهرامي و مادرش ريحانه سيدباقري می باشد.  جد پدری اش   مسعود بهرامي و زهرا براتيان می باشد.  او تک فرزند میباشد.

Page last modified