نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر برديا بهنام فر مشاهده برديا بهنام فر در شجره نامه مشاهده برديا بهنام فر در شجره نامه

برديا  هجدهم آذر 1396 در آمريکا متولد شده است.1  پدرش فيروز بهنام فر و مادرش آرزو محمدي می باشد.  پدر بزرگش  عباسعلي بهنام فر و مادر بزرگ  پدری او بتول مهرسروش می باشد.  او تک فرزند میباشد.Page last modified