نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اميرعلي انصاري پور مشاهده اميرعلي انصاري پور در شجره نامه مشاهده اميرعلي انصاري پور در شجره نامه

پدرش احسان انصاري پور و مادرش آزاده ذوالفقاري می باشد.  جد مادری او  ولي الله ذوالفقاري  و فخرالسادات فرسياد سلماني می باشد.  او تک فرزند میباشد.

Page last modified