نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر امير طه عظيمي مشاهده امير طه عظيمي در شجره نامه مشاهده امير طه عظيمي در شجره نامه

پدرش ايمان عظيمي و مادرش بدر سادات ميراحمدي می باشد.  جد مادری او  سيدمحسن ميراحمدي  و اشرف سادات فرسياد سلماني می باشد.  او تک فرزند میباشد.

Page last modified