نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث ترانه احمدي مشاهده ترانه احمدي در شجره نامه مشاهده ترانه احمدي در شجره نامه

ترانه  دوم شهریور 1396 در اصفهان متولد شده است. پدرش معين احمدي و مادرش پريسا نيازي می باشد.  جد مادری او  بهروز نيازي  و فرشته محمدي زاده رنجبر می باشد.  او تک فرزند میباشد.

Page last modified