نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر ابوالفضل عابدي مشاهده ابوالفضل عابدي در شجره نامه مشاهده ابوالفضل عابدي در شجره نامه

ابوالفضل  چهارم آبان 1384 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدرضا عابدي و مادرش منصوره حاج کريمي می باشد.  پدر بزرگش  محمدحسين حاج کريمي  و مادر بزرگ  مادری اش  اعظم حاج کريمي می باشد.  او تک فرزند میباشد.

Page last modified