نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر ابوالفضل عابدي مشاهده ابوالفضل عابدي در شجره نامه مشاهده ابوالفضل عابدي در شجره نامه

پدرش محمد عابدي و مادرش منصوره حاج کريمي می باشد.  جد مادری او  محمدحسين حاج کريمي  و اعظم حاج کريمي می باشد.  او تک فرزند میباشد.

Page last modified