نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر ابوالفضل عابدي مشاهده ابوالفضل عابدي در شجره نامه مشاهده ابوالفضل عابدي در شجره نامه

پدرش محمدرضا عابدي و مادرش منصوره حاج کريمي می باشد.  پدر بزرگش  محمدحسين حاج کريمي  و مادر بزرگ  مادری اش  اعظم حاج کريمي می باشد.  او تک فرزند میباشد.

Page last modified