نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حسام سرشار مشاهده حسام سرشار در شجره نامه مشاهده حسام سرشار در شجره نامه

حسام در تهران متولد شده است.1 

حسام و همسرش تينا سياوشي

حسام و تينا  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک پسر به نام: کيان.Page last modified