نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر رايان ذوالفقار مشاهده رايان ذوالفقار در شجره نامه مشاهده رايان ذوالفقار در شجره نامه

رايان در تهران متولد شده است.1  پدرش کيوان ذوالفقار و مادرش مايسه می باشد.  جد پدری او   اسماعيل ذوالفقار و رضوان سياوشي می باشد.  او تک فرزند میباشد.Page last modified