نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نيلوفر ذوالفقار مشاهده نيلوفر ذوالفقار در شجره نامه مشاهده نيلوفر ذوالفقار در شجره نامه

نيلوفر  بیست و هشتم تیر 1383 در تهران متولد شده است.1  پدرش کامران ذوالفقار و مادرش مرضيه سادات ميرصفدري می باشد.  جد پدری اش   اسماعيل ذوالفقار و رضوان سياوشي می باشد.  او تک فرزند میباشد.
Page last modified