نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نيلوفر ذوالفقار مشاهده نيلوفر ذوالفقار در شجره نامه مشاهده نيلوفر ذوالفقار در شجره نامه

نيلوفر در تهران متولد شده است.1  پدرش کامران ذوالفقار و مادرش مرضيه سادات مير صفدري می باشد.  جد پدری او   اسماعيل ذوالفقار و رضوان سياوشي می باشد.  او تک فرزند میباشد.Page last modified