نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث خبوشاني مشاهده خبوشاني در شجره نامه مشاهده خبوشاني در شجره نامه

پدرش علي خبوشاني و مادرش نفيسه می باشد.  جد پدری او   رضا خبوشاني و مهري سياوشي می باشد. او دارد یک برادر به نام: دانيال.

Page last modified