نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مليکا خبوشاني مشاهده مليکا خبوشاني در شجره نامه مشاهده مليکا خبوشاني در شجره نامه

پدرش علي خبوشاني و مادرش نفيسه سرخوش می باشد.  جد پدری اش   رضا خبوشاني و مهري سياوشي می باشد. او دارد یک برادر به نام: دانيال.

Page last modified