نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر دانيال خبوشاني مشاهده دانيال خبوشاني در شجره نامه مشاهده دانيال خبوشاني در شجره نامه

پدرش علي خبوشاني و مادرش نفيسه می باشد.  جد پدری او   رضا خبوشاني و مهري سياوشي می باشد. او دارد یک خواهر به نام: خبوشاني.

Page last modified