نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر دانيال خبوشاني مشاهده دانيال خبوشاني در شجره نامه مشاهده دانيال خبوشاني در شجره نامه

پدرش علي خبوشاني و مادرش نفيسه سرخوش می باشد.  جد پدری اش   رضا خبوشاني و مهري سياوشي می باشد. او دارد یک خواهر به نام: مليکا.

Page last modified