نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نيما صالحي مهر مشاهده نيما صالحي مهر در شجره نامه مشاهده نيما صالحي مهر در شجره نامه

پدرش خيرالله صالحي مهر و مادرش زهره سياوشي می باشد.  پدر بزرگش  يدالله سياوشي  و مادر بزرگ  مادری اش  عصمت آغا براتيان بود. او دارد یک برادر به نام: سعيد.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .
نيما و همسرش اميرمحمد آرمانيان

نيما و اميرمحمد  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: مهدي و زهرا.

Page last modified