نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حسين بديعي مشاهده حسين بديعي در شجره نامه مشاهده حسين بديعي در شجره نامه

پدرش محمد بديعي و مادرش طهورا رضايي می باشد.  جد مادری او  کمال رضايي  و عذرا براتيان می باشد.  او تک فرزند میباشد.

Page last modified