نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حسين بديعي فرد مشاهده حسين بديعي فرد در شجره نامه مشاهده حسين بديعي فرد در شجره نامه

حسين  نهم شهریور 1394 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدحسين بديعي فرد و مادرش طهورا رضايي می باشد.  جد مادری او  کمال رضايي  و عذرا براتيان می باشد.  او تک فرزند میباشد.Page last modified