نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث پريسا ايوب زاده مشاهده پريسا ايوب زاده در شجره نامه مشاهده پريسا ايوب زاده در شجره نامه

1  پدرش محمد ايوب زاده و مادرش فريبا می باشد.  پدر بزرگش  يدالله سياوشي  و مادر بزرگ  مادری اش  عصمت آغا براتيان بود. او دارد یک برادر به نام: پويا.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .Page last modified