نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر کيوان ذوالفقار مشاهده کيوان ذوالفقار در شجره نامه مشاهده کيوان ذوالفقار در شجره نامه

پدرش اسماعيل ذوالفقار و مادرش رضوان سياوشي می باشد.  پدر بزرگش  يدالله سياوشي  و مادر بزرگ  مادری اش  عصمت آغا براتيان بود. او دارد دو برادر به نام: کامران و امير.  او فرزند دوم از سه فرزند می باشد .کيوان و همسرش مايسه

کيوان و مايسه  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک پسر به نام: رايان.Page last modified