نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سحر براتيان مشاهده سحر براتيان در شجره نامه مشاهده سحر براتيان در شجره نامه

سحر در اصفهان متولد شده است.1  پدرش رضا براتيان و مادرش <نامشخص> می باشد.  جد پدری اش   اصغر براتيان و ملوک حقيقت پور می باشد.  او تک فرزند میباشد.Page last modified