نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سحر براتيان مشاهده سحر براتيان در شجره نامه مشاهده سحر براتيان در شجره نامه

سحر  هفدهم اردیبهشت 1382 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش رضا براتيان و مادرش <نامشخص> می باشد.  جد پدری اش   اصغر براتيان و ملوک حقيقت پور می باشد.  او تک فرزند میباشد.Page last modified