نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اميرعلي الهي مشاهده اميرعلي الهي در شجره نامه مشاهده اميرعلي الهي در شجره نامه

اميرعلي  بیست و دوم تیر 1394 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش احسان الهي و مادرش سمانه سادات بهشتي می باشد.  جد پدری اش   اصغر الهي و فرزانه براتيان می باشد.  او تک فرزند میباشد.Page last modified