نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اميرعلي الهي مشاهده اميرعلي الهي در شجره نامه مشاهده اميرعلي الهي در شجره نامه

اميرعلي در اصفهان متولد شده است.1  پدرش احسان الهي و مادرش ثمانه بهشتي می باشد.  جد پدری او   اصغر الهي و فرزانه براتيان می باشد.  او تک فرزند میباشد.Page last modified