نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث ترنم تبريزنيا مشاهده ترنم تبريزنيا در شجره نامه مشاهده ترنم تبريزنيا در شجره نامه

ترنم  شانزدهم فروردین 1391 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مجيد تبريزنيا و مادرش منيره الهي می باشد.  پدر بزرگش  مرتضي تبريزنيا و مادر بزرگ  پدری او عزت براتيان می باشد.  او تک فرزند میباشد.Page last modified