نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث ترنم تبريز نيا مشاهده ترنم تبريز نيا در شجره نامه مشاهده ترنم تبريز نيا در شجره نامه

ترنم در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مجيد تبريز نيا و مادرش منيره الهي می باشد.  جد پدری او   مرتضي تبريز نيا و عزت براتيان می باشد.  او تک فرزند میباشد.Page last modified