نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث ترنم تبريز نيا مشاهده ترنم تبريز نيا در شجره نامه مشاهده ترنم تبريز نيا در شجره نامه

ترنم  شانزدهم فروردین 1391 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مجيد تبريز نيا و مادرش منيره الهي می باشد.  پدر بزرگش  مرتضي تبريز نيا و مادر بزرگ  پدری او عزت براتيان می باشد.  او تک فرزند میباشد.Page last modified