نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث منيره الهي مشاهده منيره الهي در شجره نامه مشاهده منيره الهي در شجره نامه

منيره  هجدهم آبان 1358 در اصفهان متولد شده است.1 




منيره و همسرش مجيد تبريز نيا

عکس های همسر / خانوادگی

عکس های همسر / خانوادگی
منيره و مجيد  به صورت شرعی و قانونی  هجدهم تیر 1388 در مشهدبوسیله آقاي اکبر هادي ازدواج کردند.1  آنها دارند یک دختر به نام: ترنم.



Page last modified