نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مسعود حبيبي نژاد مشاهده مسعود حبيبي نژاد در شجره نامه مشاهده مسعود حبيبي نژاد در شجره نامه

مسعود در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمد حبيبي نژاد و مادرش ايران اسماعيليان می باشد.  پدر بزرگش  اصغر اسماعيليان  و مادر بزرگ  مادری اش  فاطمه براتيان بود. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: احمد و مريم.Page last modified