نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر پيمان حاج کريمي مشاهده پيمان حاج کريمي در شجره نامه مشاهده پيمان حاج کريمي در شجره نامه

پدرش ايرج حاج کريمي و مادرش زهرا صالحي فروز می باشد.  جد پدری اش   علي حاج کريمي و بتول دايي محمد بود. او دارد یک برادر به نام: احسان.

Page last modified