نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مريم حاج کريمي مشاهده مريم حاج کريمي در شجره نامه مشاهده مريم حاج کريمي در شجره نامه

مريم  سوم مرداد 1368 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مهدي حاج کريمي و مادرش نسرين حاج کريمي می باشد.  جد پدری اش   علي حاج کريمي و بتول دايي محمد بود. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: رضا و نرگس.  او فرزند اول از سه فرزند می باشد .
مريم و همسرش حسين طاهري

عکس های همسر / خانوادگی
مريم و حسين  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified