نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر امين شاه طالبي مشاهده امين شاه طالبي در شجره نامه مشاهده امين شاه طالبي در شجره نامه

پدرش محمد شاه طالبي و مادرش مريم صادقيان می باشد.  جد مادری او  علي صادقيان  و شهناز الهي می باشد.  او تک فرزند میباشد.

Page last modified