نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر امين شاه طالبي مشاهده امين شاه طالبي در شجره نامه مشاهده امين شاه طالبي در شجره نامه

امين  بیستم مهر 1376 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمد شاه طالبي و مادرش مريم صادقيان مارناني می باشد.  جد مادری او  جعفرعلي صادقيان مارناني  و شهناز الهي می باشد.  او تک فرزند میباشد.

Page last modified