نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمد شاه طالبي مشاهده محمد شاه طالبي در شجره نامه مشاهده محمد شاه طالبي در شجره نامه

محمد  بیست و چهارم تیر 1350 در اصفهان متولد شده است.1 
محمد و همسرش مريم صادقيان مارناني

محمد و مريم  به صورت شرعی و قانونی  نهم دی 1374 در اصفهانبوسیله حاج آقا خلدي ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: امين.Page last modified