نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مجيد حمزه اي مشاهده مجيد حمزه اي در شجره نامه مشاهده مجيد حمزه اي در شجره نامه


مجيد و همسرش نفيسه لاري

مجيد و نفيسه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: حامد و هما.Page last modified