نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر آرش بهنام فر مشاهده آرش بهنام فر در شجره نامه مشاهده آرش بهنام فر در شجره نامه

پدرش فرهاد بهنام فر و مادرش الهام جهانمرد می باشد.  پدر بزرگش  عباسعلي بهنام فر و مادر بزرگ  پدری او بتول مهرسروش می باشد. او دارد یک خواهر به نام: شقايق.

Page last modified