نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نفيسه عادلي نژاد مشاهده نفيسه عادلي نژاد در شجره نامه مشاهده نفيسه عادلي نژاد در شجره نامه

نفيسه در اصفهان متولد شد.1 

نفيسه و همسرش احسان رضايي

نفيسه و احسان  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: اميرحسين, اميررضا و فاطمه حسني.Page last modified