نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نفيسه عادل نژاد مشاهده نفيسه عادل نژاد در شجره نامه مشاهده نفيسه عادل نژاد در شجره نامه

نفيسه  هجدهم تیر 1365 در اصفهان متولد شده است.1 


نفيسه و همسرش احسان رضايي

عکس های همسر / خانوادگی
نفيسه و احسان  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: اميرحسين, اميررضا و فاطمه حسني.Page last modified