نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر معين براتيان مشاهده معين براتيان در شجره نامه مشاهده معين براتيان در شجره نامه

معين در اصفهان متولد شد.1  پدرش محسن براتيان و مادرش اکرم می باشد.  پدر بزرگش  ميرزا محمود براتيان و مادر بزرگ  پدری او عفت آغا اميري می باشد. او دارد یک برادر به نام: امين.Page last modified